MARIA       GENERAL       IMPEX     S.R.L.    
accounting, financial administration pay-roll & salaries, fixed assets, fiscal consulting ,finnancial management
Versiunea in Romana
 


 
exchange rate
useful links
B.N.R.
Ministerul Finantelor
Revista Capital
C.N.P.A.S.
A.N.O.F.M.
C.N.A.S

    free download   

site analizat de:    
Dictionary


The dictionary offer a translationa for the usefull different terms in financial-accounting activity
Dictionary - Alphabetical IndexA     B     C     D     E     F     G     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V        A.f. corporale

mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe.

sus
A.f. necorporale

sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
Acreditiv

separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza sa se efectueze plati catre acest furnizor pentru materialele aprovizioanate, lucrarile executate sau serviciile prestate. Acreditivul se foloseste atunci cand unitatea platitoare nu si-a achitat la timp obligatiile fata de furnizor si acesta solicita garantarea incasarii drepturilor ce i se cuvin, prin deschiderea acreditivului.
Act

document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie
Actionar

pers. fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni
Actiune

hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend
Actiunea

un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.
Activ

se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.
Active financiare

plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de unan, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
Active fixe

sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.
Adaosul comercial

suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.
Ambalajele

obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori.
Amenda

sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.
Amortizare lineara

presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.
Amortizarea

partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor.
Amortizarea accelerata

presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala.
Amortizarea degresiva

presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare fiscala.
Arhivarea

se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.
Articolul contabil

este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.
Articolul contabil compus

este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.
Articolul contabil de stornare

serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.
Balanta de verificare

este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.

sus
Balanta sah

o balanta de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare.
Bancruta

insolvabilitate in relatiile cu o institutie de credit,
Bancruta frauduloasa

acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca
Barter

schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.
Bilant

este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
Bilet la ordin

un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.
Bon de comanda-chitanta

formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
Bonul de consum

prin care se da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.
Bonul de lucru

prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite.
Arhivarea

se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea
Broker

persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte
Buget

totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata
Caiet de sarcini

documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei

sus
Cambie

titlu de credit, de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.
Capital

suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati
Capital social

valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
Cartea Mare

se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.
Cec

document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata
Cecul in numerar

document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.
Cenzor

persoana numita sa faca verificarea unei activitati
Cheltuieli

sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
Cheltuieli aferente deductibile

ccheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
Cheltuieli de productie

sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.
Cheltuieli exceptionale

reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se referaŠlaŠ: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.
Cheltuieli inregistrate in avans

sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.
Cheltuieli nedeductibile

sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
Chitanta

document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.
Clauza

prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.
Clearing

sistem de plata prin compensare, fara numerar
Comanda

document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.
Comision

suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.
Comisionar

persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani
Comitent

persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului
Comodat

imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat
Conosament

documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime
Cont curent

mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.
Contabilitate

stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
Contabilitatea de gestiune

denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntŠ: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.
Continuitatea activitatii

impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.
Contract

act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice
Contractul colectiv de munca

se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.
Contraventia

fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.
Contributia de asigurari sociale

este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale.
Contributia la fondul de somaj

reprezinta o cheltuiala de productie sau de circulatie, un element al costurilor.
Control

inainte de a se inregistra in contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exactitatea datelor contabile. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte si anumeŠ: verificarea formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond.
Contul de profit si pierderi

cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
Conturi inafara bilantului

clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.
Conversia obligatiunilor in actiuni

in acest caz, societatea a primit anterior, un imprumut pe baza de obligatiuni, iar la scadenta, cu acordul creditorului sau, in locul restituirii sumei, creditorul devine actionar la societate (posesorul unui numar de actiuni in valoare egala cu suma imprumutata si nerestituita).
Corectarea

se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii opera
Cost istoric

acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar creantele si obligatiile, la valoarea lor nominala.
Costul de achizitie

se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.
Costul de desfacere sau costul complet

cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate.
Costul de productie

se compune din costul de achizitie al materiilor si materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime in vederea transformarii in produs finit (cheltuielile directe si cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv).
Costul unitar mediu ponderat (Cup)

valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a adaugat cantitatea intrata.
Costuri antecalculate

costul la care sunt inregistrate sculele, dispozitivele si verificatoarele din productie proprie, materialele din productie proprie folosite in procesul de productie.
Creantele

valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.
Credit fiscal extern

suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania.
Custode

persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare
Custodie

incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri
Debitori

toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valorile avansate urmeaza sa dea un echivalent corespunzator
sus
Declaratia de venit global

documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.
Deduceri personale

suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.
Deficit

suma cu care cheltuielile/platile depasesc veniturile/incasarile
Deponentii

persoane fizice neinregistrate ac agenti economici sau persoane juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
Diferente de curs valtutar

intre data inregistrarii creantelor in devize si data incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.
Diferente favorabile de curs valutar

pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mare decat cursul initial.
Diferente nefavorabile de curs valutar

pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mic decat cursul initial.
Diferentele de conversie-pasive ( denumite si beneficii latente)

diferenta favorabila de curs valutar intre data intrarii in patrimoniu a creantelor si obligatiilor exprimate in devize si data inchiderii exercitiului financiar.
cDisponibilitati banesti

numerarul aflat in casieria unitatilor si prin disponibilitatile aflate in conturi la banci.
Dispozitia de livrare

cuprinde ordinul dat catre depozitul de produse finite pentru eliberarea unor produse si confirmarea cantitatii eliberate.
Dispozitia de plata

document de dispozitie prin care unitatea economica da dispozitie bancii sa-i achite obligatiile fata de furnizori.
Dividende

venituri pe care societatea le incaseaza proportional cu numarul titlurilor detinute si in raport de profitul obtinut de societatile respective.
Documente centralizatoare

care se intocmesc pentru insumarea mai multor documente primare, de exemplu borderoul vanzarilor zilnice.
Documente cu regim special

cele tiparite, completate, folosite si pastrate conform unor dispozitii legale speciale. Ele sunt inseriate, numerotate la tipografie sau in cadrul unitatii care le foloseste si contin mentiunea regim special. Documentele cu regim special (de exemplu, chitanta) trebuie tinute in evidenta si justificate ca formulare, atat cele folosite cat si cele nefolosite.
Documente cumulative

contin date privind mai multe operatii economice de acelasi fel.Acestea contin in plus, pe langa datele obligatorii comune tuturor categoriilor de documente, diferite totaluri cantitative si valorice, perioada pentru care au fost centralizate datele din documentele individuale, numarul de ordine al acestora, locul pastrarii documentelor individuale etc.
Documente fara regim special

tipizate sau netipizate, se deosebesc de cele cu regim special prin aceea ca nu sunt strict socotite, nu trebuie justificate formular cu formular atunci cand nu sunt completate (exemplu, nota de contabilitate). Ele se intocmesc cu respectarea normelor generale cu privire la intocmirea si circuitul documentelor.
Documente primare

in care se consemneaza pentru prima data efectuarea unei singure operatii economice sau financiare, de exemplu, bon de vanzare;
Donatie

contractul prin care una din parti transmite celeilalte proprietatea unui bun material fara sa primeasca ceva in schimb.
Dreptul de suita

dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia retinerii si platii catre autor a sumei corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.
Economist

persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice
sus
Eficienta economica

eficacitate economica determinata matematic prin raportul dintre veniturile si cheltuielile stabilite pt. o perioada de timp delimitata
Evaziunea fiscala

sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in continuare contribuabili.
Excedent

suma cu care veniturile/incasarile depasesc cheltuielile/platile
Exigibil

sume de bani a caror executare poate fi ceruta imediat de catre creditor
Export

ansamblu operatiunilor de vanzare bunuri, prestari de servicii, lucrari de investitii efectuate in strainatate, contra plata.
Factura fiscala

formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
sus
FIFO (primul intrat/primul iesit)

metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va plati un impozit pe profit mai mare.
Fisa de magazie

registru de evidenta operativa sub forma foilor volante. Fisele de magazie se tin pentru fiecare articol in parte, grupate pe conturi si pe locuri de depozitare (gestiuni).
Franciza

un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu.
Franco

comert in cadrul caruia toate chelt. De incarcare, transport, asigurare, etc. sunt cuprinse in pretul marfii; ex. Franco-depozit client = toate chelt. Pana la depozitul clientului sunt suportate de furnizor
Frauda fiscala

omisiunea de declaratii facute la termenele legale; disimularea sumelor supuse impozitului; crearea de situatii care sa impiedice achitarea la timp a impozitelor; organizarea insolvabilitatii firmei; etc.
Gaj

bunul material depus drept garantie de catre un debitor la dispozitia creditorului
sus
Garant

persoana fizica sau juridica ce garanteaza cu veniturile sau cu averea sa obligatiile unui debitor fata de un creditor
Hartii de valoare

sunt considerate timbrele fiscale si marcile postale, tichetele de calatorie, biletele de odihna si tratament balnear, bonurile de benzina, cantitati fixe etc.
sus
Imobilizari necorporale sau materiale

sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
sus
Import

totalitatea operatiunilor de aducere in tara a unor marfuri, servicii, lucrari de investitii din strainatate, contra plata.
Impozit final

impozitul stabilit asupra categoriilor de venit impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil.
Impozit pe dividende

se retine in cota legala de 5% asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor din profitul net.
Impozit pe venit global

suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil.
Impunere

activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp.
Independenta exercitiului

este legata de decuparea, sectionarea activitatii continue a unei unitati patrimoniale in exercitii contabile si fiscale.
Insolvabilitatea

situatia in care se afla un debitor ce nu poate satisface platile datorate creditorilor, la un moment dat
Instiintare de plata

document intocmit de catre organele financiare, prin care contribuabilul este instiintat despre impozitele si taxele pe care le are de platit
Instrumente de trezorerie

titlurile de valoare achizitionate cu scopul protejarii disponibilitatilor banesti sau al realizarii unor operatiuni speculative.
Intangibilitatea bilantului de deschidere

Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Ca urmare, este interzis ca schimbarile de procedee de lucru sau corectarea eorilor constatate sa influenteze situtia initiala (bilantul de deschidere) al noului exercitiu.
Inventarierea

actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Inventarierile anuale

sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita un volum mare de munca, ele neputandu-se efectua concomitent asupra tuturor gestiunilor si elementelor patrimoniale dintr-o unitate.
Inventarierile generale

cuprind toate elementele patrimoniale aflate in patrimoniul unei unitati. Pentru asigurarea imaginii fidele furnizate de catre bilantul contabil, inventarierile anuale sunt de regula inventarieri generale si totale.
Inventarierile partiale

cuprins numai unele elemente patrimoniale (materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva. Inventarierile periodice sunt de regula partiale.
Inventarierile periodice

se efectueaza conform unei planificari proprii intocmita de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecventa acestor inventarieri se stabileste in functie de particularitatiele fiecarei gestiuni si de ritmul miscarii elementelor patrimoniale.
Inventarierile prin sondaj

cuprind numai unele sortimente sau numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca la inventarierileprin sondaj se constata nereguli semnificative, acestea se transforma in inventarieri totale.
Inventarierile totale

se extind asupra tuturor sortimentelor care formeaza un element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse) sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune, indiferent de natura lor (mijloace fixe, obiecte de inventar, marfuri).
Investitii (imobilizarile) financiare

plasamentele de capital, p eo perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
Investitiile

totalitatea cheltuielilor prin care se achizitioneaza, se construiesc sau se confectioneaza mijloace fixe noi.
Know Ż how

un ansamblu de informatii practice, nebrevetate, rezultand din experienta francizorului si verificate de catre acesta.
sus
Leasing

sistem de finantare indirecta a investitiilor
sus
Licenta comerciala

aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite marfuri, data de organele de stat unor persoane fizice sau juridice
Licenta economica

contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.
LIFO (ultimul intrat/primul iesit)

pentru iesiri se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea acestuia s.a.m.d. Ca dezavantaj al metodei se mentioneaza faptul ca in perioadele de inflatie are loc micsorarea profitului real al unitatii.
Majorarea capitalului social

are loc pe calea emisiunilor de noi actiuni sau parti sociale, a aportului intreprinzatorilor, a fuziunilor si prin operatiuni interne de capitalizare.
sus
Management

ansamblu de tehnici de organizare si de gestionare a intreprinderilor
Marca de comert

semnul distinctiv pe care il folosesc firmele de comert pt. Ca beneficiarii sa deosebeasca marfurile lor de altele similare, ale altor firme.
Metoda cantitativ-valorica

consta in tinerea unei evidente cantitativ-valorice pe fiecare fel de marfa din cadrul gestiunilor si a unei evidente valorice pe fiecare gestiune in parte.
Metoda global-valorica

consta in tinerea la compartimentul contabilitate a unei evidente global-valorice pe gestiuni si, daca este cazul, pe grupe de marfuri.
Metoda inventarului intermitent

poate fi utilizata numai in societati mici si mijlocii; etapele de inregistrare suntŠ: valoarea stocului la inceputul lunii (provenita din inventarierea stocului la sfarsitul lunii precedente) se anuleaza (se reia) prin trecerea ei pe cheltuieli, in ipoteza ca stocul se va consuma sau se va vinde in luna curenta (se debiteaza contul de cheltuieli si se crediteaza contul de stocuri), intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza direct pe cheltuielile societatii, iesirile din timpul lunii nu se inregistreaza, la sfarsitul lunii se inventariaza obligatoriu stocul final, determinand valoarea acestuia, care se inregistreaza in debitul contului de stocuri. Metoda prezinta dezavantajul ca nu inregistreaza iesirile din gestiune cronologic si impune inventarierea obligatorie la sfarsitul fiecarei luni. Iesirile din timpul lunii se determina la sfarsitul lunii, conform relatieiŠ:
Metoda inventarului permanent

este utilizata in majoritatea societatilor comerciale -dar obligatoriu in cele mai mari- etapele de inregistrare sunt - valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste in soldul initial debitor al conturilor din clasa 3, intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe debitul conturilor din clasa 3 -rulaj debitor-, iesirile din gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe creditul conturilor din clasa 3 - rulaj creditor
Metoda operativ-contabila

se deosebeste de metoda fiselor prin aceea ca nu se mai deschid fise analitice de materiale in cadrul contabilitatii, evidenta analitica a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale fiind tinuta numai cu fisele de magazie, cantitativ. Inregistrarile in fisele de magazie se fac de contabil sau de gestionar si sunt verificate de contabil.
Metode de amortizare

exista urmatoarele metode de amortizare : metoda lineara, metoda degresiva, metoda accelerata.
Navlu

pretul pe care armatorul il pretinde navlositorului pentru transportul maritim sau fluvial, pe baza unui contract de transport
sus
Necompensarea

presupune evaluarea si inregistrarea separata a elementelor de activ si de pasiv, precum si a veniturilor si cheltuielilor.
Nota de contabilitate

document de inregistrare prin care se inregistreaza o anumita operatie ce nu are la baza alt document justificativ.
Notificare

instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane fizice sau juridice ca un anumit act juridic a fost indeplinit sau urmeaza a fi indeplinit
Obligatiunea

este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici (deci si de societatile comerciale) care confera posesorului ei calitatea de creditor fata de institutia emitenta si care are dreptul sa primeasca pentru suma imprumutata un anumit venit fix sub forma de dobanda, de castiguri prin trageri la sorti sau sub ambele forme.
sus
Operatiuni valutare

acte si fapte care exprima nasterea, modificarea sau stingerea unor obligatii exprimate in valuta
Paritate

egalitate valorica, echivalenta in valoare
sus
Pasivul bilantului

se inscriu aceleasi mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru agentul economic.
Patrimoniu

totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
Perioada impozabila

anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
Perisabilitati

scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt : uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare.
Permanenta metodelor

presupune asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste aplicarea regulilor si procedeelor contabile; evaluarea activelor si pasivelor, a veniturilor si cehltuielilor; prezentarea situtiei patrimoniale si a rezultatelor.
Persoana juridica

persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi proprietari, pot avea un patrimoniu, drepturi si obligatii, reprezentanti
Pierderi peste normale legale

pierderile naturale care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse pentru care nu s-au fixat cote legale de pierderi. Sunt considerate pierderi peste normele legale si aceke pierderi care provin din stricaciuni dau deteriorari, care se datoreaza unor accidente, unor cauze de forta majora, precum si acelea care provin din neglijenta, proasta gospodarire si rea credinta, indiferent daca s-au produs in limita cotelor stabilitae sau depasesc aceste cote.
Pierderile legale

sunt considerate scaderile din greutate sau volum care se produc in timpul transportului, depozitarii, manipularii sau desfacerii produselor, ca urmare a evaporarii, volatizarii, uscarii, scurgerii, pulverizarii, faramitarii (la taierea cu cutitul sau toporul), imbibarii ambalajelor, spargerii sau a altor cauze asemanatoare, in masura in care cuantumul acestor pierderi, se incadreaza in cotele normale de pierderi stabilite.
Plasamente financiare

valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plasamanet si instrumente de trezorerie.
Poprire

dispozitia legala prin care pers. Fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de poprire o anumita suma de bani stabilita printr-o hotarare judecatoreasca
Prag de semnificatie

informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc sau care vor influenta evolutiile viitoare, informatii care trebuie sa satisfaca necesitatile beneficiarilor (utilizatorilor).
Prejudiciu

producerea unei pagube materiale sau financiare de catre o pers. Fizica sau juridica altor pers. Fizice sau juridice, paguba ce trebuie recuperata de la cei care au produs-o
Prescriptie

modul de stingere a dreptului la actiune prin efectul neexercitarii acestuia in termenul prevazut de lege
Principiul continuitatii activitatii

se bazeaza pe presupunerea ca, intr-un viitor previzibil, unitatea isi continua in mod normal activitatea, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.
Principiul exigibilitatii

presupune posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene.
Principiul lichiditatii

posibilitatea transformarii elementelor patrimoniale in bani.
Procura

imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.
Profitul brut

total venituri realizate Ż total cheltuieli efectuate.
Provizioane

se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.
Provizioane de depreciere

se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (actuala) a imobilizarilor Ż mai mica decat valoarea de inregistrare (neamortizata).
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli. Astfel de provizioane se constituie pentruŠ: litigii (cand se constata probabilitatea pierderii unui proces in curs de desfasurare)Š; cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii (cheltuieli cu reparatii de volum mare)Š; garantii acordate clientilorŠ; pierderi din operatiuni de schimb valutar etc.
Provizioane reglementate

acea parte din rezultatul financiar care este pusa de o parte pentru a face fata ulterior fie unei deprecieri sau pierderi a elementelor de activ, fie unor cheltuieli care nu sunt inca efective, dar care sunt probabile.
Prudenta

aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa se evite riscul transferului asupra viitorului, a incertitudinilor prezentului, incertitudini ce pot greva patrimoniul si rezultatele unei unitati economice.
Redeventa

suma de bani sau renta datorata periodic, la date fixe, reprezentand o obligatie cuprinsa intr-un act juridic.
sus
Reevaluare

operatia de modofocare a preturilor marfurilor, ambalajelor, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor din productie proprie, produselor finite, productiei in curs de fabricatie etc. in vederea realizarii unor obiective economico-financiare si sociale.
Registre obligatorii

sunt impuse tuturor agentilor economici prin dispozitiile legale in vigoare si sunt atat registre de evidenta oparativa, cat si registre contabile.
Registru de casa

serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.
Registru inventar

este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din bilantul contabil. Elementele patrimoniale se inscriu in registrul-inventar pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atesta continutul fiecarui post din bilantul contabil.
Registru jurnal

este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor (formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale fie in ordinea cronologica a intocmirii documentelor justificative, fie in ordinea intrarii lor in unitatea patrimoniala.
Registru-jurnal de incasari si plati

se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, obligate sa utilizeze metodologia de inregistrare contabila in partida simpla. In acest registru se inscriu zilnic, pe baza de documente justificative, toate operatiile de incasari si plati, structurate dupa caz in partizi de incasari si plati in numerar si prin conturi bancare.
Registrul comertului

oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati comerciale
Remuneratia compensatorie pentru copia privata

o suma printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea (copierea) de catre diverse persoane, in scop personal,a unor opere protejate (creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala).
Rezervele

se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.
Rezervele

se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.In mod exceptional, rezervele se pot constitui si din alte elemente ale situtiei nete cum sunt diferentele din reevaluare si primele legate de capital.
Rezultatul exercitiului

se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exercitiu).
Rulajul

arata maririle sau micsorarile elementului patrimonial pentru care se foloseste contul.
Salariul

expresia baneasca a partii din venitul national destinat consumului individual si repartizata celor ce muncesc proportional cu cantitatea si calitatea muncii depuse.
sus
Sanctiunea

pedeapsa prevazuta de lege pentru cei care incalca dispozitiile ei.
Scadenta

termenul sau data la care trebuie indeplinita o obligatie
Scont

plata inainte de termen
Scontare

operatiunea prin care o unitate bancare plateste unui client, inainte de termen, contravaloarea unui efect de comert la ordinul sau, retinand din valoarea nominala a efectului comercial dobanda corespunzatoare pana la scadenta + un comision.
Scrisoare de credit

document emis de catre o unitate bancara sau de catre o societate comerciala prin care se da ordin unei banci de corespondent din tara sau din strainatate sa plateasca o suma de bani unei persoane nominalizata in scrisoare
Sechestru

masura pe care o stabilesc organele judiciare sau financiare in cazul neplatii unei datorii sau cand se prevede ca la scandenta debitorul nu va putea plati suma datorata
Soldul

reprezinta existenta la un moment dat e elementului inregistrat in cont
Solvabilitate

capacitatea unui agent economic de a plati datoria pe care o are fata de un creditor, la termenul de plata stabilit in prealabil.
Somaj

partea din populatia apta de munca , neocupata temporar in activitati economice, cand oferta locurilor de munca este mai mica decat cererea de locuri de munca
Specimen de semnatura

modelul sau mostra de semnatura ceruta persoanelor autorizate sa semneze anumite documente
Stat de plata a salariilor

serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Stocuri, evaluare

se evalueaza la cost de achizitie sau la pret standard, in functie de natura lor. O exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret de vanzare diferit, in functie de modul de comercializare.
Stocuri, metode de gestiune

inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind gestiunea stocurilor se poate realiza prin doua metode : metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent.
Stocurile

sunt constituite din rezerve pentru productie (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente si amenajari provizorii si productia, lucrarile si serviciile in curs de executie), rezervele pentru circulatie (stocuri sau mijloace circulante din sfera circulatiei) care cuprind: semi9fabricatele destinate livrarii, produsele finite, marfurile etc.
Stornarea in negru

penrtu corectarea unei inregistrari gresite, se inverseaza articolul contabil gresit. In felul acesta se obtine anularea inregistrarii anterioare. Apoi se intocmeste articolul contabil corect.
Stornarea in rosu

o suma scrisa cu culoare rosie sau in lipsa acesteia, incadrata cu un chenar, este considerata cu semnul minus (-) si se scade din totalul sumelor inscrise in mod obisnuit in negru.
Subiect impozabil

persoana fizica sau juridica obligata sa plateasca un impozit, o taxa sau un alt venit bugetar
Subventii de exploatare

sume incasate de la bugetul statului, cu titlu nerambursabil, pentru a sprijini activitatea curenta a societatii comerciale. Ele se inregistreaza ca venituri.
Subventii pentru investitii

surse atrase de la bugetul statului in scopul realizarii unor obiective de investitii de interes national (drumuri, proceduri, baraje etc.)
Titlu de valoare

document transmisibil, imprimat si semnat care se poate negocia pe piata financiara si prin care se acorda proprietarului un drept de creanta inscris in document sau un drept de asociere
sus
Tragator

persoana care initiaza emiterea unei cambii (trata, bilet la ordin) care trebuie achitata de un anumit platitor la un anumit termen numit scadenta
Tras

persoana care trebuie sa plateasca, la scadenta, suma inscrisa intr-o cambie
TRATA

un inscris prin care creditorul (tragatorul) da ordin debitorului sau (trasului) sa achite la o anumita data (scadenta) unei a treia persoane numita beneficiar sau la ordinul acesteia, o suma d ebani determinata.
TVA colectata

TVA aferenta vanzarilor
TVA de plata

diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila ( din cumparari)
TVA de recuperat

diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din vanzari).
TVA deductibila

TVA aferenta cumpararilor
TVA neexigibila

este o TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (colectata), in momentul in care se vinde marfa.
Uzura

partea din insusirile tehnice si economice initiale al emijloacelor fixe, pierduta ca urmare a folosirii acestora, sub influenta factorilor naturali sau a progresului tehnic.
sus
Val.iesiri

Val.stoc initial + Val.intrari Ż Val.stoc final
sus
Val.stoc final

Val.stoc initial+ Val.intrari - Val.iesiri
Valoare de inlocuire

totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea sau construirea unui mijloc fix nou, identic cu celexistent, cu respectarea nivelului preturilor din perioada actuala (in care se determina). Aceasta valoare este folosita si penmtru inregistrarea in contabilitate a plusurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii, precum si in operatiuni de reevaluare a mijloacelor fixe.
Valoare de inventar

totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea, construirea sau confectionarea unui mijloc fix, montarea, executarea probelor de functionare, toate acestea realizate pe calea investitiilor.
Valoare reziduala

valoarea recuperarilor din mijloacele fixe (materiale, piese de schimb recuperate) scoase din fuctiune la expirarea duratei normate de serviciu. Din valoarea acestor recuperari se scad cheltuielile facute cu scoaterea din folosinta a mijlocului fix respectiv, diferenta reprezentand valoarea reziduala.
Venit

sumele sau valorile incasate sau de incasat din : livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.
Venitul anual global impozabil

suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale.
Venituri din activitati independente

cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiile liberale si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
Venituri din cedarea folosintei bunurilor

venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
Venituri din exploatare

cuprind veniturile din vanzarea produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, venituri din productia stocata, venituri din productia imobilizata, venituri din subventii de exploatare, alte venituri din exploatare.
Venituri din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile

venituri din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor, etc., a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere, inclusiv a unor parti din acestea in scop de reclama, afisaj si publicitate.
Venituri din profesii liberale

veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
Venituri din salarii

toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca (angajat cu carte de munca).
Venituri scutite de impozitul pe venit

avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatiiŠ; veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale.
Venituri inregistrate in avans

sunt obtinute sau inregistrate inainte ca prestatiile sau livrarile sa le fi justificat.
Veniturile comerciale

veniturile realizate din faptele de comert decatre persoane fizice sau asociatii fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.
Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala

provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
susS.C. MARIA GENERAL IMPEX S.R.L.
Headquarter: Bucharest, 18, Venus str, sector 5, postal code 051459
Office: Bucharest, 57, Tudor Vladimirescu Blv, block T4, sc.A, 3rd floor, flat no.8, interfon 8C, sector 5, postal code 050882
Phone: +4-021-411.38.84, Mobile: +4-0722.222.074;
Fax: +4-021-411.04.13,     E-mail:office@mariageneral.ro

           home        presentation        services        legislation        forms        programs        dictionary        f.a.q.        site map        contact